Infrastruktura Inxhinerike – Ujesjelles Kanalizime

Mbrojtja e lumit të Tiranës në segmentin ku transversohet tubi Ø 1200mm çelik i impiantit të Bovillës

Shikoje

Përmirësimi i furnizimit me ujë, Ndërtim rrjeti shpërndarës rruga Islam Rusi.

Shikoje