Ndërtim rrjet ujësjellësi ,pjesa e mbetur e Kodrës së Sharrës.

Tower.al > Portfolio > Mbikqyrjet Infrastruktura Infrastruktura Inxhinerike Ujesjelles-Kanalizime > Ndërtim rrjet ujësjellësi ,pjesa e mbetur e Kodrës së Sharrës.

DETAJET E PROJEKTIT

Lloji i projektit: Mbikqyrje
Vendi: Tirana, Shqiperi
Investitori: Ujësjellës kanalizime Tiranë sh.a
Vlera e investimit: 25,602,408 me TVSH
Data: 9/11/2014